Hervormde Gemeente "Rijsoord"

Organisatie

De kerkenraad
Dit is een gekozen bestuurscollege dat de zaken van onze gemeente behartigt. Deze ambtsdragers worden gekozen door en uit de groep belijdende leden van de gemeente. Zowel de belijdende leden als de kerkenraad kunnen personen voorstellen. Aan de hand van deze namen stelt de kerkenraad een kandidatenlijst samen en op een gemeenteavond kiest de gemeente hieruit de personen die zij het meest geschikt acht.

In de kerkenraad zijn de taken verdeeld:
De ouderlingen vormen samen met de predikant het consistorie en zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg. De diakenen (diaconie) zijn belast met de sociale zaken. De ouderlingen-kerkrentmeesters vormen samen met de kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters (CvK) en zijn verantwoordelijk voor de materiële zaken en de ledenadministratie.

Er zijn op dit moment 5 ouderlingen, 4 diakenen, 3 ouderlingen-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. Een kerkrentmeester maakt geen deel uit van de kerkenraad, wel van het College van Kerkrentmeesters. Op de eerste kerkenraadvergadering van 2019 is ds. A.H. Groen gekozen als voorzitter van de kerkenraad.


Even voorstellen:

De Kerkenraad

predikant ouderling ouderling
ouderling ouderling ouderling

Predikant en Ouderlingen:

boven v.l.n.r.: ds. A.H. Groen, mevr. Ada Zwagemaker-Blonk en dhr. Jan Anninga (Jeugdouderling)
onder v.l.n.r.: mevr. Eef van Neuren-Bruins, dhr. Maarten van Vliet en mevr. Annette v.d. Heuvel-v.d. Pol
diaken diaken
diaken diaken

Diakenen:

boven v.l.n.r.: dhr. Arie Bazen (diaken-scriba en voorzitter diaconie), dhr. Ramon Harinck ,
onder v.l.n.r. mevr. Sjanie Zoeteman-Verschoor en mevr. Annemiek Stolk-Dekker (penningmeester diaconie).
ouderling-kerkrentmeester ouderling-kerkrentmeester
ouderling-kerkrentmeester

Ouderlingen-Kerkrentmeesters:

boven v.l.n.r.: dhr. René Barnard (voorzitter CvK), dhr. Kees Lagendijk (secretaris CvK)
onder: dhr. André van der Meer (geen foto)


Alle drie de groepen vergaderen apart en hebben een zekere mate van zelfstandigheid. Zij brengen verslag uit in de kerkenraadvergadering en hier worden besluiten genomen op democratische wijze, dus bij meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit de predikant, de scriba, de voorzitter van de kerkenraad, een afgevaardigde van het consistorie, een afgevaardigde van de diaconie en een afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters. Momenteel bestaat het Moderamen uit: ds. A.H. Groen (predikant en voorzitter), diaken A. Bazen (scriba en afgevaardigde diaconie), ouderling Eef van Neuren (afgevaardigde consistorie) en Ouderling-kerkrentmeester R.E. Barnard (afgevaardigde College van Kerkrentmeesters).
Diaconie
Tijdens de diensten dragen de kerkrentmeesters en diakenen samen zorg voor het inzamelen van de gaven. De opbrengst van de eerste rondgang is bestemd voor het werk van de diaconie. Deze gaven maken naast tal van activiteiten in de eigen gemeente ook ondersteuning van diverse christelijke organisaties en noodhulp in geval van rampen of calamiteiten mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:
- de bloemengroet vanuit de kerkdiensten
- de paasgroet aan ouderen, zieken en alleenstaanden
- aandacht voor huwelijksjubilea van gemeenteleden namens de kerk
- verstrekking van een kerstpakket aan vluchtelingen in Ridderkerk (via het IDB)
- de adoptiekinderen
- ondersteuning van binnenlandse diaconale projecten via Kerkinactie
- ondersteuning van stichting De Hoop
- ondersteuning van buitenlandse diaconale projecten via Kerkinactie
- ondersteuning van stichting Diaconaal havenproject Rotterdam
- ondersteuning van het Nederlands Bijbel Genootschap

Van bijzondere diaconale projecten wordt apart informatie verstrekt. In het kerkblad en de jaarrekening worden de ontvangen gaven en de besteding ervan verantwoord.

Koppelingen:
-Sponsorkinderen
-Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB)

Uit gemeentegids:
-Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid de kerkdiensten kunnen bezoeken is er een mogelijkheid om opgehaald te worden. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken of iemand wil rijden (door middel van een rooster komt dit neer op ongeveer 1 maal per 6 weken) dan kunt u zich opgeven bij de diaconie.
College van Kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeesters zijn belast met de materiële zaken betreffende onze kerkelijke gemeente voor zover niet van diaconale aard. Zij zetten zich in om alle gelden bijeen te krijgen die nodig zijn voor de voortgang van het werk. Er is altijd geld nodig voor salarissen en voor onderhoud van de gebouwen. Daarnaast moet er geld worden overgemaakt aan de Protestantse Kerk in Nederland ( PKN ) voor de kosten die zij landelijk maakt. Die bijdrage aan de PKN is gebaseerd op de inkomsten van het college van kerkrentmeesters. Het benodigde geld wordt verkregen via:
1. De vrijwillige bijdrage, waarvoor aan begin van het jaar aan de leden een formulier wordt uitgereikt (Actie "Kerkbalans").
2. De collecten tijdens de kerkdiensten en anders.
3. Bij belijdende lidmaten wordt de bijdrage voor het landelijke Solidariteitsfonds per kwitantie apart aangeboden.

Dat wil dus zeggen dat de gemeente zelf de middelen bijeen brengt om het werk in de gemeente goed te laten verlopen en om het monumentale kerkgebouw, de nevenruimten en de pastorie in goede staat te houden. Met de zorg voor een monument draagt de kerk bij aan het instandhouden van een stuk nationaal erfgoed. Een taak die ligt in het kader van het algemeen belang. Veel mensen van buiten de kerkgemeenschap hebben zich dat gerealiseerd en bijgedragen in de kosten van de restauratie, die in 2005 is voltooid.
De kerkrentmeesters beheren deze gelden met zorg en naar hun beste weten en kunnen. Hoewel het grootste deel van hun taak materiële zaken betreft, beseffen zij bij alles wat zij doen; het staat in dienst van onze Heer.

De Kosters: In onze gemeente zijn de kosterswerkzaamheden verdeeld over meerdere personen. Mevr. Anca Kooiman is coördinerend koster, zij houdt o.a. de agenda voor het gebruik van de Hoeksteen bij. Bij rouw- en trouwdiensten is zij als koster aanwezig, dhr. Aad Zondervan regelt bij deze diensten het geluid. Verder hebben we vier kosters die bij toerbeurt op zondag dienst hebben: dhr. Gert Verbeek, dhr. Gerben Stiksma, mevr. Riet Bunt en dhr. Peter Koppenaal.
Kosters
v.l.n.r.: dhr. Gert Verbeek, dhr. Gerben Stiksma, mevr. Riet Bunt, dhr. Aad Zondervan, dhr. Peter Koppenaal
en mevr. Anca Kooiman


Archief: Het beheren van het archief valt ook onder verantwoording van de kerkrentmeesters. Zij hebben gemeentelid A. Burger aangesteld als archivaris.
Het archief van de kerk wordt in hoofdzaak bewaard in de kerk. Het betreft de notulenboeken, de doop-, belijdenis-, leden- en trouwboeken. Veel gegevens gaan terug tot 1580.
Een deel van de notulenboeken wordt bewaard in het Archief Gemeente Rotterdam.
De notulenboeken zijn voor belangstellenden ter inzage in overleg met de archivaris.
Boeken jonger dan 50 jaar na heden zijn niet ter inzage dan na het bekendmaken van de reden van het onderzoek en het doel waartoe de gegevens worden gebruikt. Dit kan slechts met toestemming van het college van Kerkrentmeesters. Verzoeken kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De doorlooptijd van een verzoek is als regel 6 weken, afhankelijk van het vergaderschema van het college.
De doopboeken e.d. kunnen na afspraak met de archivaris iedere maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 worden ingezien.
Voor geďnteresseerden is het boekje : “De kerk over de brug” verkrijgbaar tegen kostprijs. Hierin is 400 jaar geschiedenis beschreven over de periode 1580 t/m 1980.

Voor informatie of het maken van afspraken kunt u terecht bij de contactpersoon van de kerkrentmeesters (zie startpagina).

(Laatst gewijzigd 10-12-2020, Kees Lagendijk)